top of page
Tilhenger B96/BE > Undervisning B96/BE

Undervisning B96 og BE

Klasse B96 får du automatisk gjennom å delta på obligatoriske kurs og timer hos Follo Trafikkteam. Det er totalt 7 obligatoriske timer du må gjennom, og det fordeles gjerne over 2 dager eller mer. En dag med praktisk kjøring, kanskje litt repetisjon og en dag med lastsikringskurs. Når trafikkskolen godkjenner opplæringen, og at du mestrer kravene i trinn 2, 3, sikkerhetskurs på vei og lastsikringskurs får du nytt utvidet førerkort med kode B96 hos Statens Vegvesen.

Undervisning

Trinnvurdering trinn 2

1 undervisningstime á 45 minutter

- Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger.

- Grunnleggende kunnskap om lastsikring.

- Kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll.

- Kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke.

- Kunne rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Trinnvurdering trinn 3

1 undervisningstime á 45 minutter

- Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting.

- Kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert terreng.

- Vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.

- Kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Sikkerhetskurs på vei

3 undervisningstime á 45 minutter

- Planlegge en kjørerute.

- Forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø.

- Utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring.

- Kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

Kurs i lastsikring

2 undervisningstime á 45 minutter

- Mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, og kan føre til store konsekvenser.

- Kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis.

- Gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring, og dekking.

- Gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport.

- Øve på å plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk.

- Plassere og sikre ett kolli.

- Plassere og sikre annen last.

- Forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Klasse BE får du etter å ha gjennomført de samme 7 timene som B96 og i tillegg oppkjøring hos Statens Vegvesen.

Førerprøve

- Daglig kontroll av tilhenger.

- Sikkerhetskontroll.

- Kjøring, rygging, parkering.

- På- og avkobling av tilhenger.

bottom of page