top of page

Obligatorisk trafikkopplæring  klasse B

obligatorisk

Obligatorisk opplæring klasse B

 Trinn 1 

 Obligatorisk trafikalt grunnkurs

Teori + tiltak ved trafikkulykke (førstehjelp) + trafikant i mørket (mørkekjøring)

Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du har fylt 15 år. Er du over 25 år? Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle!

 Trinn 2.10 

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

1 undervisningstime á 45 min

 Trinn 3.9 

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

1 time á 60 min

 Trinn 3.10 

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

4 undervisningstimer á 45 min

 Trinn 4 

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

13 undervisningstimer á 45 min

Hva skjer i timene - Undervisning klasse B

skjer i timene

Trinn merket med fargen er obligatorisk undervisning i henhold til forskrift om trafikkopplæring, resten er tema vi er pålagt å sjekke at eleven har tilfredsstillende ferdigheter.

tg

 Trinn 1  Obligatorisk trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Aldersgrensen for å ta trafikalt grunnkurs er 15 år. Du må ha fylt 16 år for å øvelseskjøre.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene moped, motorsykkel, snøscooter, personbil og traktor. 

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Kurset er på 17 undervisningstimer á 45 min og tar for seg:

Teori

10 undervisningstimer á 45 min

- Trafikkopplæring, læreplaner og førerkort.

- Grunnleggende forståelse for trafikk.

- Mennesket i trafikken.

- Kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring.

Førstehjelp - tiltak ved trafikkulykke 

4 undervisningstimer á 45 min

- Grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.

- Delta i redningsarbeid ved arrangert trafikkulykke.

Mørkekjøring - trafikant i mørket

3 undervisningstimer á 45 min

- Teori i klasserom og demonstrasjon ute og i bil.

Første kjøretime

- Ta med deg leditimasjon

- Vi går kort gjennom skolereglement og obligatorisk undervisning.

Når bør jeg begynne med kjøretimer, lurer du kanskje?

I bloggen skriver vi om eleven vår Fredrik (16), og hans svar på spørsmålet finner du her.

Praktisk undervisning

 Trinn 2   Grunnleggende kjøretøybehandling

- Riktig sittestilling for best komfort og sikkerhet.

- Igangsetting, stans og nødbrems.

- Riktig bruk av kopling, gass og brems.

- Grundig gjennomgang av bilens funksjoner.

- Gode rutiner som senere gir gode vaner som bilfører.

 Trinn 2.10  Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

1 undervisningstime á 45 min

Link til Trafikkopplæringsforskriften

Elev og lærer vil sammen vurdere om eleven har gode nok tekniske ferdigheter for å gå videre til Trinn 3.

Veiledning kan bety at læreren skal lede veien videre for eleven, men ikke uten at eleven får komme med egne synspunkter. For oss handler veiledning på dette nivået om å stille de riktige spørsmålene for å skape refleksjon over egne handlinger.

 Trinn 3   Trafikale ferdigheter

- Forståelse av vikeplikt og andre sentrale trafikkregler og kjøremønster.

- Fokus på samhandling og trafikkavvikling.

- Kjøring på flerfeltsvei.

- Kjøring i bymiljø.

- Forbikjøring.

 

Vurdere egen kjøredyktighet ut i fra noen enkle prinsipper:

- Kjøretøybehandling.

- Hensynsfullhet.

- Fremkommelighet.

- Risikogjenkjennelse.

- Dristighet.

 Trinn 3.9  Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

1 time á 60 min

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Elev og lærer vil sammen vurdere om eleven har god nok trafikkforståelse og risikogjenkjennelse for å gå videre til den avsluttende opplæringen i Trinn 4.

Veiledning kan bety at læreren skal lede veien videre for eleven, men ikke uten at eleven får komme med egne synspunkter. For oss handler veiledning på dette nivået om å stille de riktige spørsmålene for å gi et godt utgangspunkt for selvinnsikt og forståelse for egen kjøredyktighet.​

 Trinn 3.10  Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

4 undervisningstimer á 45 min

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Innledende teori på banen

- Sikkerhetshall med fokus på sikring av personer og gods.

- Konsekvenser av ulykker i ulik hastighet.

Kjøring på baneanlegget

- Bygger på elevens tidligere erfaringer.

- Opplevelser og erfaringsgrunnlag.

- Forstå hvordan man skal kjøre sikkert og unngå trafikkulykke.

 

Avsluttende teori på banen

 Trinn 4  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

13 undervisningstimer á 45 min

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Sikkerhetskurs på vei er den avsluttende opplæringen i klasse B, og består av teori i klasserom (4.1.1 og 4.1.4), kjøring over lang tid (4.1.2) og kjøring i variert miljø (4.1.3).

Vi vektlegger elevens evne til å løse trafikksituasjoner og utfordringer som oppstår på kjøreturen. Den avsluttende opplæringen handler i stor grad om selvinnsikt og risikoforståelse.

 

4.1.1 Bilkjøringens risiko innledende teori i klasserom 

2,5 undervisningstimer á 45 min

- Her fokuserer vi på risikoforståelse og vurdering av ulike trafikksituasjoner.

- Vi ser på forskjellige årsaker til trafikkulykker og personlige valg.

- Vi jobber med en modell for å analysere risiko.

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø

Del 4.1.2 gjennomføres i løpet av en halv arbeidsdag med en elev i bilen.

Del en av kjøringen bærer preg av selvstendig kjøring, likevel ønsker vi å hjelpe eleven med å vise og gi mulighet til å reflektere over trafikksituasjoner og valgmuligheter i forkant. Læreren skal være en støtte som hjelper til med å finne gode alternativer.

Hensikten med sikkerhetskurset er å bli litt utfordret på å ta de sikre valgene, det er ofte ubetenksomhet eller kjappe løsninger som skaper farlige situasjoner – denne delen av kurset handler i stor grad om å finne løsninger for å motvirke risiko!

 

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

Del 4.1.3 gjennomføres som gjerne med to elever i bilen og tar en hel arbeidsdag.

Del to av kjøringen er mer selvstendig på den måten at eleven selv skal planlegge kjøreruten med tanke på valg av kjørestrategi, taktiske valg, total distanse og tidsforbruk. Vi bruker for eksempel GPS for å planlegge kjørerute og finne frem til forhåndsbestemte steder. Læreren kan gjerne kommentere valg og mulige løsninger, men i etterkant av situasjonen.

 

Det kan tenkes at du som elev ønsker å kjøre noen kjøretimer mellom del en og del to av sikkerhetskurset, og det støtter vi fullt ut.

 

Vi legger vekt på å tillegge eleven en økonomisk kjørestil. Dette er tema gjennom hele opplæringen, men sikkerhetskurs på vei er godt egnet siden eleven kjører omtrent 300 kilometer i løpet av kurset og da har vi god tid til å vurdere ulike kjørestiler.

 

4.1.4 Refleksjon og oppsummering avsluttende teori i klasserom 

2 undervisningstimer á 45 min

- Her analyserer vi kjøreturen og sammenligner hverandres erfaringer.

- Selvinnsikt med tanke på egne valg fra kjøreturen.

- Veien videre etter trafikkopplæringen og med bestått førerprøve.

 Oppkjøring  Eksamen hos Statens Vegvesen som tester dine trafikale ferdigheter.

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon.

Før du kan gjennomføre oppkjøring

- Må du ha fullført all obligatorisk opplæring.

- Må du ha bestått teoriprøven. 

- Må politiet ha godkjent vandelen din.

- Må du ha levert en eventuell helseattest.

Dette må du må fikse på egenhånd:

- Søknad om førerkort 

Leveres før du skal ta teoriprøven. Du finner søknadsskjema på vegvesen.no/dinside.

- Vandelsjekk

Sendes automatisk til politiet når du søker om førerkort, er gyldig i 6 måneder.

Teoriprøve

Avlegges på en trafikkstasjon fra du har fylt 17,5 år og har levert søknad om førerkort.

Førerprøve

Kan bestilles etter at du har bestått teoriprøven, du må ha gyldig vandelsattest for å bestille førerprøve.

trinn2
trinn3
øvingsbane
sikkerhetskurs b

Tilleggsundervisning vi tilbyr er kurs i sikkerhetskontroll av bil, teorikurs for teoriprøve, ledsagerkurs for foreldre som skal øvelseskjøre og kurs i økonomisk kjøring for den som allerede har førerkortet.

Velkommen til trafikkskole Follo Trafikkteam! 

bottom of page